خیلی تاثیرگذار هست

خیلی تاثیرگذار هست وضعیت بورس ایران در کلیت و. سطح بزرگتر به سه پارامتر…

فولاد تكنیكال بنیادی

#فولاد #تكنیكال #بنیادی این سهم از دید بنیادی بسیار وضعیت مناسبی دارد و چون…

خاهن ثنوسا تمحرکه

خاهن ثنوسا تمحرکه رتکو ولیز دی خپارس سیلام کسرام سنیر وپست رتکو توضیح ماده…

بازار بسیار مهم

#بازار #بسیار_مهم متاسفانه با اوضاع مریضیم همچنان واسه ویس صدام در نمیاد مطلب #مهم…
فهرست