نام طرح:باغ ملک

نام طرح:باغ ملک رنگ:کرم تراکم شانه:۷۰۰ تراکم پود:۲۵۵۰ دستگاه بافت:hcp.hci ضمانت:۳۶ماه سایز بافت:بافت در…

نام طرح:شهیاد رنگ:کرم

نام طرح:شهیاد رنگ:کرم تراکم شانه:۷۰۰ تراکم پود:۲۵۵۰ دستگاه بافت:hcp.hci ضمانت:۳۶ماه سایز بافت:بافت در تمام…

نام طرح:کهکشان رنگ:سرمه ای

نام طرح:کهکشان رنگ:سرمه ای تراکم شانه:۷۰۰ تراکم پود:۲۵۵۰ دستگاه بافت:hcp.hci ضمانت:۳۶ماه سایز بافت:بافت در…

نام طرح:آروانا رنگ:آبی الماسی

نام طرح:آروانا رنگ:آبی الماسی تراکم شانه:۱۲۰۰ تراکم پود:۳۶۰۰ دستگاه بافت:.hci ضمانت:۳۶ماه سایز بافت:بافت در…

نام طرح:ناردون رنگ:فیلی

نام طرح:ناردون رنگ:فیلی تراکم شانه:۷۰۰ تراکم پود:۲۵۵۰ دستگاه بافت:hcp.hci ضمانت:۳۶ماه سایز بافت:بافت در تمام…
فهرست