دنده‌معکوس‌قیمت‌خودرو همزمان با شکل‌گیری دوباره انتظارات تورمی در پی بدبینی به متغیرهای غیراقتصادی، قیمت خودرو نیز در بهمن نسبت به دی ۱۰درصد رشد کرد

#دنده‌معکوس‌قیمت‌خودرو همزمان با شکل‌گیری دوباره انتظارات تورمی در پی بدبینی به متغیرهای غیراقتصادی، قیمت…

تاثیر کرونا بر دستمزدها

تاثیر #کرونا بر #دستمزدها آخرین اخبار و تحلیل‌های اقتصادی استان‌کرمان را در #اقتصاد_کرمان بخوانید…
فهرست