جدول برنامه درسی

این آگهی در گروه دهمی های انسانی ۹۹_۹۸ questions منتشر شده است. برای عضویت…

جدول برنامه درسی

این آگهی در گروه دهمی های انسانی ۹۹_۹۸ questions منتشر شده است. برای عضویت…

امتحان از درس ۵

این آگهی در گروه دهمی های انسانی ۹۹_۹۸ questions منتشر شده است. برای عضویت…

درس منطق درس ١٠

منتشر شده در: دهمی های انسانی ۹۹_۹۸ questions درس منطق – درس ١٠ پایه…

علوم و فنون ادبی دهم

منتشر شده در: دهمی های انسانی ۹۹_۹۸ questions #علوم_و_فنون_ادبی_دهم #درس_نهم موازنه و ترصیع مدرس:…

نمونه سوال منطق

منتشر شده در: دهمی های انسانی ۹۹_۹۸ questions #نمونه_سوال_منطق #درس_دهم ✅جاهای خالی را با…

جدول برنامه درسی

منتشر شده در: دهمی های انسانی ۹۹_۹۸ questions https://www.instagram.com/p/B9KV4nhp2Vp/igshidv99hydlczie7 #جدول_برنامه_درسی دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه…

ازمون : درس شانزدهم

منتشر شده در: دهمی های انسانی ۹۹_۹۸ questions ازمون : درس شانزدهم تاریخ۱ پایه…

شبکه چهار سیما

منتشر شده در: دهمی های انسانی ۹۹_۹۸ questions #شبکه_چهار_سیما ۸:۳۰تا ۹ عربی #شبکه_آموزش_سیما ۱۴:۳۰تا۱۵…

برنامه جدول درسی

منتشر شده در: دهمی های انسانی ۹۹_۹۸ questions https://www.instagram.com/p/B9KV4nhp2Vp/igshidv99hydlczie7 #برنامه_جدول_درسی ۳ اردیبهشت ماه شبکه…

برنامه جدول درسی

منتشر شده در: دهمی های انسانی ۹۹_۹۸ questions https://www.instagram.com/p/B9KV4nhp2Vp/igshidv99hydlczie7 #برنامه_جدول_درسی ۳ اردیبهشت ماه شبکه…
فهرست