بدبخت شدیم رف

بدبخت شدیم رف . بعد اون موقعم بیان میگن خیلی دیره نمیشه تعویق داد…

البته این زبانشه

این آگهی در گروه بزرگترین گپ کنکور ایران منتشر شده است. برای عضویت در…
فهرست