بازار برخواهد گشت

بازار برخواهد گشت. اما این بازار به خیلیا نشون داد باید برن به تخصص…

حتما همین هم هست

حتما همین هم هست گاو رو پوست کندید به دمش رسیدید الان وقت ول…

شفاف سازی شستا

شفاف سازی #شستا به استناد بند الف ماده ۱۳ دستورالعمل اجرائی افشای اطلاعات شرکت…
فهرست