بهمن مفید: ‏«گفتند:ممنوع‌التصویرم

بهمن مفید: ‏«گفتند:ممنوع‌التصویرم.رفتم تئاتر بازی‌کنم. بعد یکی با کلت آمد،گفت:تئاتر تعطیل.رفتم آمریکا!با میان‌پرده‌خوانی زندگی…

دوست عزیز سلام

دوست عزیز سلام این که ایشون راهنمایی میکنن و شرایط واقعی را میگن خوبه…

اقامت ازنوع Duldung

اقامت ازنوع Duldung   دولدونگ یا متوقف کردن موقتی اجرا حکم ترک خاک دیپورت اجازه…
فهرست