Que me reste il à faire

Que me reste-il à faire یعنی: باید چیکار کنم ؟ چه کاری مونده که…

ممنون از پاسخ‌هاتان

ممنون از پاسخ‌هاتان حالا اگر حوصله‌اش را داشتید این‌ها را هم با هم مقایسه…
فهرست