اگر همینجوری منفی باشد

اگر همینجوری منفی باشد احتمالا تا حول حوالی ۳۱۰۰ پایین بیاد #نظر_شخصی از مجمع…
فهرست